Vi tillämpar för tillfället s k Realtidsauktioner med möjlighet att lägga förhandsbud fram till kl 12.00 när auktionen startar. Observera att detta inte är samma sak som nätauktion! Budgivningen fortsätter via hemsidan kl 12.00, då sker fortsatt budgivning i realtid. Läs mer om hur det fungerar med Realtidsauktion här.

Alla föremål säljs i befintligt skick. Vi erbjuder våra kunder möjlighet att under visning själva kontrollera föremålen. Fotografier och uppgifter som finns om föremålen på nätet är endast till för vägledning för dig som köpare. Fotografierna är inte till för att visa på brister/skador på föremålen. Köparen måste själv kontrollera föremålen på plats, alternativt kontakta oss för en utförligare beskrivning av föremålet. Observera att det fortfarande är ditt ansvar om du vill lägga bud på ett osett föremål.

Ett bud som du har lagt på en auktion är bindande. Du kan alltså inte ångra och dra tillbaka ett bud. Därför är det viktigt att du tänker dig för innan du lägger ett bud, så du är säker på att du vill köpa föremålet för det priset.

Betalning av vunnet föremål ska vara oss tillhanda inom fakturans betalningstid. Föremål ska vara betalda innan de hämtas/skickas från oss alternativt betalas här på Auktionsverket när du hämtar. Det vill säga även om fakturan har ett senare datum än när föremål(en) hämtas ska betalning ske vid hämtning. Vid utebliven betalning samarbetar vi med Profina Inkasso. I dessa fall utgår en administrativ avgift om 500 kr. Överstiger fakturan 1 000 kr lägger vi på ytterligare 10%, utöver de 500 kronorna.

Föremål ska hämtas ut inom 10 dagar (kalenderdagar) efter auktionsdag, efter dessa 10 dagar lägger vi på en lageravgift på 40 kr/dag. Detsamma gäller för packat gods, då frakt beställts men fraktfakturan ej betalats inom 10 dagar.

Om du vill ha ditt gods skickat så meddela oss detta så snart som möjligt efter avslutad auktion, gärna via e-post. Vi har inte möjlighet att lämna prisuppgift på frakt förrän godset är packat. Detta beroende på att vi skickar med billigast möjliga frakt, beroende på paketets mått och vikt. Vi använder oss av Schenker, Postnord eller Bussgods och jämför alltid vilken lösning som blir billigast för dig. Fraktkostnaden debiteras via en separat fraktfaktura som ska vara betald innan godset skickas.

Föremål som ej hämtas ut alternativt skickats inom 10 dagar efter auktionsdag. Östersunds Auktionsverk förbehåller sig rätten att häva köpeavtalet vid köparens försummelse att avhämta föremålet alternativt betala faktura/fraktfaktura.
Om du betalar men inte hämtar föremålet inom tio (10) dagar efter aktuell auktionsdag kommer Östersunds Auktionsverk tillsända köparen en påminnelse med uppmaning att hämta föremålet vid risk av att köpet annars hävs tjugoåtta (28) dagar efter auktionens avslutande. Vid hävning har du som köpare rätt att återfå vad du har erlagt till Östersunds Auktionsverk, med avdrag för ovanstående lageravgift.

Om du som köpare inte hämtar föremålet inom tre (3) månader efter uppmaning, förbehåller sig Östersunds Auktionsverk även rätten att sälja föremålet i enlighet med reglerna i lagen (1985:982) (Finland 1988/688) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats.
Försäljningsersättningen ska i första hand gå till täckande av kostnaderna för försäljningen och lagringsavgift och därefter till täckande av Östersunds Auktionsverks förfallna fordringar på köparen. Eventuellt överskott ska betalas ut till köparen.

Ångerrätten gäller bara vid Realtidsauktion på nätet då du deltar på distans, inte vid traditionella slagauktioner där du kan delta på plats i auktionslokalen. Om du vinner budgivningen på en traditionell slagauktion där du deltar på plats, har du ingen ångerrätt enligt lag. Då måste du genomföra köpet och kan inte kräva att få lämna tillbaka varan och få pengar tillbaka.
Om du har vunnit en budgivning på en Realtidsauktion på nätet har du ångerrätt i enlighet med Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten gäller i fjorton (14) dagar från dagen efter du tagit emot varan.
Vill du åberopa din ångerrätt avseende ett köp behöver du meddela oss inom ångerfristen som löper under fjorton (14) dagar från och med den dag du får det köpta föremålet i din eller ditt ombuds besittning.
Meddelande om ångrat köp ska innehålla föremålets objektnummer samt ditt kundnummer, och lämnas till Östersunds Auktionsverk via e-post till info@ostersundsauktionsverk.net. Du ska använda samma e-postadress som finns registrerad på kundnumret.
Efter ångrat köp ska du på egen bekostnad inom fjorton (14) dagar returnera föremålet till Östersunds Auktionsverk. Retur ska ske omgående och utan dröjsmål. Retur får inte ske mot postförskott. Du som köpare står risken för att föremålet skadas eller kommer bort samt är skyldig att paketera och hantera föremålet på ett sådant sätt att det inte skadas under transporten.
Om föremålet inte har returnerats inom fjorton (14) dagar från att du meddelat Östersunds Auktionsverk om ångerrättens utnyttjande och du således inte iakttagit vad som åligger dig enligt lag, anses du alltjämt bunden av köpet varvid någon återbetalning inte kommer att ske.
När Östersunds Auktionsverk har tagit emot föremålet återbetalas erlagt belopp till dig inom fjorton (14) dagar, med undantag för föremålets eventuella värdeminskning som har orsakats på grund av att du har hanterat föremålet i större omfattning än nödvändigt.
Köparen har inte rätt att på nytt bjuda på ett föremål för vilket köparen använt sig av ångerrätten.
Om Östersunds Auktionsverk bedömer att köpare missbrukar ångerrätten, till exempel genom att använda ångerrätten för att slippa stå fast vid lagda bud och därvid påverkar budgivningsprocessen, säljaren eller andra kunder på ett för Östersunds Auktionsverk icke godtagbart sätt, förbehåller sig Östersunds Auktionsverk rätten att stänga ner köparens konto och därmed köparens tillgång till Tjänsten.

Enligt ny EU-lag, dataskyddsförordningen GDPR som gäller från maj 2018 ska alla kunder godkänna att personnummer och adressuppgifter finns sparade på kundnumret. Denna lag ersätter den tidigare PUL, personuppgiftslagen. Detta gäller både nya och befintliga kundnummer.

Följerätt / Droit de suite. Enligt den svenska och finska upphovsrättslagen (Sverige 1960:729, Finland 404:1961) samt EU-direktiv (2001/84/EG) tillkommer en avgift för följerätt vid vidareförsäljning av konstverk och brukskonstverk. Följerätt är en upphovsrättslig ersättning till konstnären (upphovsmannen) under dennes livstid och därefter till dennes arvingar under sjuttio år efter det år då konstnären avled. Ersättningen beräknas som en procentuell andel av det vinnande budet. Procentsatsen varierar beroende på storleken av försäljningspriset. I den mån ett föremål som säljs via Tjänsten omfattas av denna ersättning anges detta i objektsbeskrivningen för det aktuella föremålet och ska betalas av köparen.